ICFTaksatieschaal
Nieuwe kerkstraat 2
4873 CC Etten-Leur
T:06 -53 26 02 78
info@icftaksatieschaal.nl

mijnzorgvraaginbeeld.nl

Als je door een ziekte, aandoening of letsel afhankelijk bent van zorg of beperkingen hebt, wordt van je verwacht dat je eerst mensen uit je omgeving om hulp vraagt. Als de hulpvraag langer dan 3 maanden duurt, kun je ook de overheid om zorg of ondersteuning vragen. Waar je dat moet doen is afhankelijk van je zorgbehoefte.

Met behulp van de website www.mijnzorgvraaginbeeld.nl kan iedereen gratis, zelfstandig (of met hulp van mantelzorg of cliëntondersteuning) inzicht verkrijgen in welke hulp of ondersteuning er nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Door de online vragenlijst in te vullen, wordt je zorg- en ondersteuningsbehoefte in beeld gebracht. Het gaat om de functies: hulp bij het voeren van een huishouden en/of je persoonlijke verzorging, of er ook (individuele of groeps)begeleiding nodig is en/of er behoefte is aan verpleegkundige zorg.

De zorg- of ondersteuningsbehoefte wordt per functie, in een rapportage in minuten per dag weergegeven. Door invulling van de NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens, kan dit dienen als een persoonlijk plan. Zo’n plan is belangrijk bij een aanvraag voor niet vrij toegankelijke zorg. Het is van belang dat je zelf inzicht hebt zodat je onderbouwd in gesprek kunt gaan met de indicatiestellers. (UWV, CIZ, wijkteam, zorgverzekeraar of WMO)

Iedere gemeente voert op “eigen wijze” en altijd aan de hand van een verordening de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit. Voor een zorg- of ondersteuningsvraag aan de gemeente zijn er wijkteams of centrale Wmo loketten. Voor intensieve (24 uurs veiligheid biedende) zorgvragen is er de Wet Langdurige Zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt WLZ aanvragen. Voor een aanvraag voor verpleging en persoonlijke verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet moet je je wenden tot een gecontracteerde nivo 5 verpleegkundige.

Wil je beroep doen op geïndiceerde zorg, maar weet je niet waar of bij wie je moet zijn, zorg er dan voor dat je via www.mijnzorgvraaginbeeld.nl dat inzicht krijgt. De website zal je aan de hand van de ingevulde vragen en de rapportage naar het juiste loket of wet doorverwijzen.

Hét instrument: dé ICFTaksatieschaal

Ons zorgstelsel verandert. Gemeenten hebben zorgtaken erbij gekregen en sturen in de WMO en de Jeugdwet primair op de eigen kracht van inwoners van de eigen gemeenschap. Zorgverzekeraars sturen op de eigen verantwoordelijkheid van verzekerden en op de eigen bijdrage aan ieders positieve gezondheid. Dat is niet anders voor personen met een beperking, een chronische ziekte of letsel. Om op de juiste plek, de juiste zorg, hulp of ondersteuning te krijgen is lastig. Soms kan dat met voorliggende (vrij toegankelijke) voorzieningen, soms niet.

De ICFTaksatieschaal is een instrument wat inzicht geeft of de zorgvraag in het eigen netwerk moet worden opgelost of dat er sprake is van compensatie of indicatie. Het is een uitgebreide (gevalideerde) screening die door een professional wordt afgenomen. Op basis van specifiek samengestelde vragen (per doelgroep) en de gegeven antwoorden worden tijdsinvestering en ondersteuningsbehoefte vastgesteld. De inzet van dit gevalideerde instrument (de ICFTaksatieschaal) is in tegenstelling tot “mijnzorgvraaginbeeld” niet gratis. (400,- euro)

In samenwerking met u (of mantelzorger) wordt de hulp- en ondersteuningsvraag beschreven. In indiceerbare functies (hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging) met de bijpassende classificaties. In minuten en per functie en als het gaat om een intensieve zorgvraag, in het meest passend zorgzwaartepakket met advies over de grondslag.

Compact wordt ook de leefsituatie beschreven, welke behandelingen er voorliggend aan de aanvraag zijn geweest en de wensen t.a.v. het zorgaanbod (Zorg in natura of PGB). Van de adviseur krijgt u een rapport met een onderbouwd advies en verwijzing naar het juiste loket.

In deze professionele versie (de ICFTaksatieschaal is anders dan mijnzorgvraaginbeeld.nl) zitten ook vragen die te maken hebben met epilepsie en probleemgedrag. Dat zit niet in de gratis versie omdat daarin het vakmanschap van de adviseur vaak het verschil maakt.

De ICFTaksatieschaal is ontwikkeld i.s.m. de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit van Groningen, het Provinciaal Onderzoekscoördinatie- en adviescommissie voor Welzijn (PAW) van de Provincie Groningen, MEE Groningen, Humanitas DMH te Nieuwegein, Trajectum te Zutphen, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Heemstede, Lunetzorg te Duizel en Icarezorg te Hoogeveen. De ICFTaksatieschaal is goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre op conformiteit met de ICF.

 Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Stichting ICFTaksatieschaal

De eigenaar van de Taksatieschaal is Stichting ICFTaksatieschaal. De ICFTaksatieschaal is een instrument dat wordt gebruikt om mensen te ondersteunen met een ziekte of aandoening om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

De ICFTaksatieschaal is goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre op conformiteit met de ICF, zie verder

 

ICFTaksatieschaal
Nieuwe Kerkstraat 2
4873 CC Etten-Leur
06-53 26 02 78

KVK Nummer: 59494824

Software

ZoomBIM

De software van de ICFTaksatieschaal is ontwikkeld door ZoomBIM BV met de WEM Modeler. ZoomBIM is leverancier van WEM. De WEM modeler ondersteunt Rapid Application Modeling. Bezoek de website voor meer informatie over ZoomBIM / WEM: http://wem.io