ICFTaksatieschaal
Withofstraat 18a
4873 CA Etten-Leur
T:06 -53 26 02 78
info@icftaksatieschaal.nl

mijnzorgvraaginbeeld.nl

Als je door een ziekte, aandoening of letsel afhankelijk bent van zorg of beperkingen hebt, wordt van je verwacht eerst mensen uit je omgeving om hulp te vragen. Als jouw hulpvraag langer dan 3 maanden duurt, kun je zorg of ondersteuning vragen. Waar je dat moet doen is afhankelijk van de zorgbehoefte.

Met behulp van de website www.mijnzorgvraaginbeeld.nl kan iedereen gratis, zelfstandig (of met hulp van mantelzorg of cliëntondersteuning) inzicht verkrijgen in welke hulp er nodig is om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Door de online vragenlijst in te vullen, wordt de zorg- en ondersteuningsbehoefte in beeld gebracht. Het gaat om de functies: hulp bij het voeren van een huishouden en/of persoonlijke verzorging. Ook wordt duidelijk of er (individuele of groeps)begeleiding nodig is en/of er behoefte is aan verpleegkundige zorg.

De zorg- of ondersteuningsbehoefte wordt per functie, in een rapportage in minuten per dag weergegeven. Door invulling van de NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens, kan dit dienen als uw persoonlijk plan. Zo’n plan is belangrijk bij een indicatie aanvraag voor niet vrij toegankelijke zorg. Het is van belang dat je zelf inzicht hebt zodat je onderbouwd in gesprek kunt gaan met indicatiestellers. (UWV, CIZ, wijkteam, zorgverzekeraar of WMO)

Iedere gemeente voert op “eigen wijze” en altijd aan de hand van verordeningen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit. Voor een zorg- of ondersteuningsvraag aan de gemeente zijn er wijkteams of centrale Wmo loketten. Voor intensieve (24 uurs veiligheid biedende) zorgvragen is de Wet Langdurige Zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt de WLZ aanvragen. Voor een aanvraag voor verpleging en persoonlijke verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet moet je je wenden tot een gecontracteerde nivo 5 verpleegkundige.

Wil je beroep doen op geïndiceerde zorg, maar weet je niet waar of bij wie je moet zijn, zorg er dan voor dat je via www.mijnzorgvraaginbeeld.nl dat inzicht krijgt. De website zal je aan de hand van de ingevulde vragen en de rapportage naar het juiste loket of wet doorverwijzen.

Hét instrument: dé ICFTaksatieschaal

Ons zorgstelsel verandert. Gemeenten hebben zorgtaken erbij gekregen en sturen in de WMO en de Jeugdwet primair op de eigen kracht van hun burgers. Zorgverzekeraars op de eigen verantwoordelijkheid van verzekerden en ook de eigen bijdrage aan positieve gezondheid. Dus ook bij personen met een beperking, een chronische ziekte of letsel. Het is lastig om op de juiste plek, de juiste zorg, hulp of ondersteuning aan te vragen en geïndiceerd te krijgen.

De ICFTaksatieschaal is een instrument wat u daarbij kan helpen. Het is een uitgebreide (gevalideerde) screening die wordt afgenomen. Op basis van antwoorden wordt de tijdsinvestering en de ondersteuningsbehoefte vastgesteld. De inzet van dit gevalideerde instrument (de ICFTaksatieschaal) is in tegenstelling tot “mijnzorgvraaginbeeld” niet gratis.

In samenwerking met u (of uw mantelzorgers) wordt de ondersteuningsvraag verduidelijkt. In indiceerbare functies (hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging) met de bijpassende classificaties. In minuten en per functie en als het gaat om intensieve zorgvragen, in het meest passend zorgzwaartepakket en een advies over de (dominante) grondslag.

Compact wordt ook de leefsituatie beschreven, welke behandelingen er voorliggend aan de aanvraag zijn geweest en de wensen t.a.v. het zorgaanbod (Zorg in natura of PGB). Van de adviseur krijgt u een rapport met een onderbouwd advies en verwijzing naar het juiste loket.

In deze professionele versie (de ICFTaksatieschaal is anders dan mijnzorgvraaginbeeld.nl) zitten ook vragen die te maken hebben met epilepsie en probleemgedrag. Dat zit niet in de gratis versie omdat daarin het vakmanschap van de adviseur vaak het verschil maakt.

De ICFTaksatieschaal is ontwikkeld i.s.m. de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit van Groningen, het Provinciaal Onderzoekscoördinatie- en adviescommissie voor Welzijn (PAW) van de Provincie Groningen, MEE Groningen, Humanitas DMH te Nieuwegein, Trajectum te Zutphen, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Heemstede, Lunetzorg te Duizel en Icarezorg te Hoogeveen. De ICFTaksatieschaal is goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre op conformiteit met de ICF.

 Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Stichting ICFTaksatieschaal

De eigenaar van de Taksatieschaal is Stichting ICFTaksatieschaal. De ICFTaksatieschaal is een instrument dat wordt gebruikt om mensen te ondersteunen met een ziekte of aandoening om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

De ICFTaksatieschaal is goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre op conformiteit met de ICF, zie verder

Stichting ICFTaksatieschaal
Withofstraat 18a
4873 CA Etten-Leur
06-53 26 02 78

KVK Nummer: 59494824

Software

ZoomBIM

De software van de ICFTaksatieschaal is ontwikkeld door ZoomBIM BV met de WEM Modeler. ZoomBIM is leverancier van WEM. De WEM modeler ondersteunt Rapid Application Modeling. Bezoek de website voor meer informatie over ZoomBIM / WEM: http://wem.io